Oznam predsedu SJF

Oznam o prebiehajúcom súdnom konaní o určenie neplatnosti rozhodnutí prijatých na IX. Valnom zhromaždení SJF a výzva na zdržanie sa konania na ich základe

Dňa 16.11.2013 sa konalo v Lučenci IX. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej aj ako „Valné zhromaždenie“ alebo „VZ“), na ktorom boli prijaté viaceré rozhodnutia v zmysle Zápisnice z IX. Valného zhromaždenia SJF zo dňa 16.11.2013 (ďalej aj ako „zápisnica“).

 Vzhľadom na priebeh Valného zhromaždenia som sa rozhodol upovedomiť touto cestou pokiaľ možno čo najširší okruh potenciálnych adresátov, ako Valné zhromaždenie v skutočnosti prebiehalo a aké dôsledky uvedený priebeh VZ má a bude mať.
Na Valnom zhromaždení sa z celkového počtu 249 oprávnených registrovaných členských subjektov disponujúcich 533 hlasmi zúčastnilo 142 subjektov prostredníctvom delegátov disponujúcich 352 hlasmi. Počas konania Valného zhromaždenia však toto opustilo také množstvo delegátov, že Valné zhromaždenie sa stalo uznášania neschopným. Na Valnom zhromaždení bez akéhokoľvek exaktného počítania zostalo jasne také malé množstvo delegátov s takým malým počtom mandátov, ktorý bol bez akýchkoľvek ďalších pochybností objektívne celkom určite menší ako 50% všetkých mandátov, čoho svedkami boli mnohí členovia, resp. mandáti VZ. Valné zhromaždenie sa tak vzhľadom na vyššie uvedené stalo neschopným uznášania sa, a teda aj nespôsobilým na prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí.
Adresátom tohto oznámenia dávam do pozornosti, že podstatná, približne 75% časť obsahu zápisnice z IX. Valného zhromaždenia sa nezakladá na pravde, je vymyslená a nie je v súlade so skutočnosťou a reálnym priebehom Valného zhromaždenia.
Napriek vyššie uvedenému však určití členovia SJF úmyselne nerešpektovali stav uznášania neschopnosti VZ a napriek tomu pokračovali v konaní VZ, výsledkom čoho bolo úmyselné prijatie viacerých neplatných, so stanovami nesúladných rozhodnutí VZ v zmysle zápisnice, vrátane zásadného rozhodnutia o zmene stanov SJF.
Vyššie uvedeným spôsobom neplatne prijaté rozhodnutie o zmene stanov SJF bolo následne na základe Oznámenia o zmene stanov občianskeho združenia zo dňa 18.11.2013 „vzaté na vedomie“ Ministerstvom vnútra SR, nakoľko MV SR má ako registračný orgán za podmienok uvedených v ust. § 11 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov povinnosť zmenu stanov zobrať na vedomie, pričom prípadnú nezákonnosť rozhodnutí združenia alebo ich rozpornosť so stanovami možno namietať len v konaní pred súdom v zmysle ust. § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Ministerstvo vnútra SR tak nemalo inú možnosť ako na jedno vyhotovenie stanov vyznačiť, že „berie zmenu na vedomie“ a toto následne zaslať SJF.
V zmysle vyššie uvedeného bola dňa 29.11.2013 na Okresnom súde Bratislava III podaná Žaloba na určenie neplatnosti rozhodnutí IX. Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej federácie spolu s návrhom na pozastavenie výkonu napádaných rozhodnutí, ktorú OS BA III zaregistroval pod sp.zn. 11C/236/2013.
Súd tak po vykonaní dôkazov posúdi, či rozhodnutia prijaté na IX. Valnom zhromaždení sú neplatné, alebo nie, a ak dôjde k záveru, že neplatné sú, stanú sa napadnuté rozhodnutia neplatnými od počiatku, t.j. bude sa na ne hľadieť, ako keby nikdy neexistovali, vrátane rozhodnutia o zmene stanov SJF.
V tejto súvislosti považujem za vhodné poukázať na mimoriadne závažnú a zásadnú skutočnosť, že zrejme došlo k falšovaniu viacerých podpisov, a to zjavne na Oznámení o zmene stanov občianskeho združenia zo dňa 18.11.2013 zaslaného na MV SR a pravdepodobne aj na iných s vecou súvisiacich dokumentoch. Uvedené bude predmetom dokazovania na súde, ak súd usúdi, že takéto dokazovanie je vôbec potrebné.
V súvislosti s vyššie uvedeným bolo vo veci taktiež podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona.
Žiaľ, napriek uvedenému sa rozhodnutia prijaté na IX. Valnom zhromaždení považujú za platné, a to až do momentu, kedy súd rozhodne o ich neplatnosti. Rovnako sa za účinné považuje nové znenie stanov, a to dokonca dňom prijatia rozhodnutia o ich zmene. Avšak vzhľadom na vyššie uvedené prebiehajúce súdne konanie týmto vyzývam všetkých adresátov tohto oznámenia, aby sa zdržali konania na základe napadnutých rozhodnutí prijatých na IX. Valnom zhromaždení, predovšetkým konania na základe nových stanov prijatých týmito napádanými rozhodnutiami, a to až do momentu rozhodnutia súdu o tom, či predmetné napadnuté rozhodnutia prijaté na IX. Valnom zhromaždení sú neplatné, alebo nie, prípadne do predbežného pozastavenia ich výkonu súdom.

V Bratislave dňa 03.12.2013                                                                           Ing. Vladimír Chovan, predseda SJF

 

Nové stanovy SJF:
http://www.sjf.sk/docs/2013/Stanovy%20SJF%202013.pdf

Zápisnica zo zasadnutia “Výboru SJF” (článok XVII. ods. 6 Stanov SJF) zo dňa 29. 11. 2013 na Junáckej 6 v Bratislave:
http://www.sjf.sk/docs/2013/Zapisnica_VV%20SJF_2013_02.pdf


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You