Monthly Archives: júl 2016

Výskyt EIA už aj na Slovensku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznámila, že 27. 7. 2016 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené ohnisko Infekčnej anémie koní na SVK. Choroba bola potvrdená u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce, okres Nové Zámky.

Info AIE 

 

Infekčná anémia je perzistentnou vírusovou infekciou zástupcov koňovitých, neexistuje žiadna prevencia ani vakcína. Vírus sa prenáša krvnou cestou, napríklad nesterilnými chirurgickými nástrojmi alebo injekčnými ihlami. Na spontánnom prenose sa významne podieľa krv cicajúci hmyz, ktorý pasívne prenáša vírus z infikovaných jedincov na zdravé. Tlmenie nákazy je zamerané predovšetkým na vyraďovanie chorých, resp. séropozitívnych zvierat. Tieto sa najčastejšie usmrcujú alebo sa musí zabezpečiť ich celoživotná karanténa. Najúčinnejšou ochranou chovu koní pred zavlečením EIA je obmedzenie kontaktu s inými koňmi, hlavne z chovov s nejasnou nákazovou situáciou. Pokiaľ sa už týmto stretnutiam nedá vyhnúť (preteky, výstavy), je potrebné, aby boli všetky kone prijaté na takúto akciu laboratórne testované s negatívnym výsledkom na prítomnosť protilátok EIA. (www.vetservis.sk)


Zasadnutie novej komisie vytrvalostného jazdenia 27. 7. 2016

Vážení priaznivci vytrvalostného jazdeckého športu, milí priatelia.

V stredu dňa 27. 7. 2016 v Čilistove zasadla po prvý krát nová komisia  vytrvalostného jazdenia, menovaná predsedníctvom SJF dňa 19. 7. 2016.

KVJ sa zišla takmer v kompletnom zložení:

Vladimír Pažitný – predseda
Alexander Nálepka – člen
Dušan Majerčík – člen
Róbet Rovný – člen
Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa ospravedlnil Vratislav Gallo – člen

Zápis zo zasadnutia bude zverejnený po jeho overení a zaslaní na SJF po utorku 2. 8. 2016.
Významnou skutočnosťou je nový štatút komisií, podľa ktorého bude fungovať i KVJ.

Smernica 012016 – Štatút športovej komisie

Jednou z najdôležitejších udalostí  za minulý mesiac, bolo zrušenie podujatia CEI High Tatras Cup v Mengusovciach v dňoch 15 .- 17. 7.
Súčasťou tohto podujatia mali byť Majstrovstvá SR seniorov, ktoré sa pochopiteľne neuskutočnili. KVJ sa touto komplikáciou zaoberala. Nový termín a miesto konania M-SR bude zverejnený po schválení predsedníctvom SJF po 7. 8. Predpoklad je október 2016.

Zároveň sa chceme touto cestou ospravedlniť za informáciu o konaní M-SR budúci výkend 5. – 7. 8. v Mengusovciach, ktorá bola zverejnená na našej stránke omylom. Veríme, že toto nedorozumenie Vám nespôsobilo príliš veľa nepríjemností.


Majstrovstvá Slovenska seniorov vo vytrvalosti, Mengusovce 2016

Organizátor národných a medzinárodných pretekov a zároveň majstrovskej súťaže seniorov, JK Napoli, presunul konanie pretekov z pôvodného dátumu 15. – 17. 7. na august 5. – 7. 8. 2016.

 

Rozpis medzinárodných pretekov:

Mengusovce CEI

 

Rozpis národných pretekov:

Rozpis CEN High Tatras Cup


UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

Ako uvádza sjf.sk podľa uznesenia Predsedníctva SJF zo 4. júla 2016, dočasným vedením jednotlivých športových komisií sú poverení títo členovia SJF:

Skoková komisia – Robert Pál
Drezúrna komisia – Michaela Horná
Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár
Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný
Voltížna komisia – Pavla Krauspe
Záprahová komisia – Ladislav Hána

Uvedení členovia budú vykonávať nevyhnutné úkony a svoju činnosť budú koordinovať s Mariánom Štangelom, členom Predsedníctva SJF za športovcov.

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.


© 2011 infoendurance. All Rights Reserved. Webhosting: Host4You